El web no està optimitzat per IExplorer, és millor utilitzar Mozilla Firefox o Chrome

Avís legal
 
L'Ajuntament de Sant Feliu Sasserra manté aquest portal web amb l'objectiu de facilitar l'accés a informació institucional actualitzada i exacta. Tractarem de corregir els errors que se'ns assenyali amb la màxima celeritat possible. No obstant l'Ajuntament de Sant Feliu Sasserra no pot garantir la inexistència d’errors ni que el contingut de la informació es trobi permanentment actualitzat.

En conformitat a l’establert a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció dades de caràcter personal, la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic i la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informaicció del sector públic, s’informa del següent:

- Titularitat de la pàgina web
- Reproducció de continguts propis
- Referències i enllaços a webs d’altres organitzacions
- Advertiment sobre la utilització de galetes (cookies)


Titularitat de la pàgina web
- Domini: www.santfeliusasserra.cat
- Titular: Ajuntament de Sant Feliu Sasserra
- Adreça: Plaça Major, 1 08274 | Ajuntament de Sant Feliu Sasserra
- Telèfon: 938 819 011
- Fax: 938 819 017
- Adreça electrònica: sfs.ajuntament@santfeliusasserra.cat
- C.I.F.: P0821100E
- Dades registrals: Registre d’ens locals de la Generalitat de Catalunya


Reproducció de continguts propis
La Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, que transposa la Directiva 2003/98/CE del Parlament Europeu i del Consell , regula la reutilització de la informació pública de què disposen les administracions i organismes en què participen majoritàriament, és a dir, el dret de tots els agents potencials del mercat a la reutilització de la informació de les instàncies públiques. D'acord amb aquesta normativa, l'Administració permet la reproducció, la distribució i la comunicació pública de l'obra i, a més, la transformació de l'obra per fer-ne obres derivades, sempre que no es contradigui amb la llicència o avís que pugui tenir una obra i que és la que preval.

Per reutilitzar la informació, cal seguir les condicions següents:

• a) No desnaturalitzar el sentit de la informació.

• b) Citar sempre la font de la informació.

• c) Mencionar la data de l'última actualització de la informació.

Així mateix, la reutilització es pot limitar per la tutela d'altres béns jurídics prioritaris, com ara la protecció de les dades personals, la intimitat o els drets de protecció intel•lectual de tercers. La reutilització d'obres protegides per la propietat intel•lectual es pot formalitzar mitjançant l'ús de llicències de difusió oberta, com les de Creative Commons, que cedeixen determinats drets d'explotació de les obres. En els continguts on s'apliqui aquest tipus de llicències, es permet la reutilització en les condicions que s'hi estableixin.

No s'autoritza en cap cas l'ús de logotips, marques, escuts i símbols distintius de l'Ajuntament de Sant Feliu Sasserra en publicacions i webs que no siguin participats o patrocinats per aquesta institució. Aquests elements d'identitat gràfica corporativa són propietat exclusiva de l'Ajuntament de Sant Feliu Sasserra i estan protegits per la legislació vigent aplicable.


Referències i enllaços a webs d'altres organitzacions
Algunes pàgines d'aquesta web contenen referències o enllaços a webs d'altres organitzacions. La presència d'aquests enllaços té una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s'ofereixin en la pàgina web de destí. L'Ajuntament de Sant Feliu Sasserra no es responsabilitza ni de l'exactitud ni de l'actualització d'aquestes webs externes.


Advertiment sobre la utilització de galetes (cookies)
Aquest portal web fan ús de utilitza galetes (cookies), arxius de text ubicats en l'ordinador de l'usuari, per a ajudar el lloc web a analitzar l'ús que els usuaris en fan, per el correcte funcionament i visualització dels continguts publicats, així com per la recollida d'estadístiques.

Per la recollida d'estadístiques es fa ús de Google Analytics. La informació que generen les galetes (incloent-hi l'adreça IP) és directament transmesa i arxivada per Google en els servidors del lloc web. Per tal d'impedir aquesta recollida de l'adreça IP l'Ajuntament té activada l'opció "Anonymize IP" que porta incorporada el propi sistema i que emmascara els tres darrers dígits de l'adreça IP de manera que l'anonimitza posant-los a 0.

Aquest portal incorpora ginys de serveis de tercers i enllaços a llocs web de tercers , quines polítiques de privacitat son alienes a les de l'Ajuntament. A l'accedir a aquells llocs vostè pot decidir si accepta les seves polítiques de privacitat i de cookies. Amb caràcter general, si navega per Internet vostè pot acceptar o rebutjar les cookies de tercers des de les opcions de configuració del seu navegador. A cada navegador l'operativa es diferent, la funció d'"Ajut" li mostrarà com fer-ho.

Podeu consultar les condicions de privacitat en els enllaços següents:

Condicions de privacitat de Google Analytics: http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/
Condicions de les cookies de Google: http://www.google.com/policies/technologies/types/
Condicions de privacitat de Twitter: https://twitter.com/privacy
Condicions de privacitat en Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other
Condicions de privacitat de Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/#
Condicions de les cookies de Facebook: https://es-es.facebook.com/help/cookies
Condicions de les cookies de Youtube: https://www.google.es/intl/es/policies/technologies/cookies/
Condicions de privacitat de Linkedin: http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Condicions de cookies de Google+: https://www.google.es/intl/es/policies/technologies/cookies/
Condicions de privacitat d'Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/#
Si malgrat tot voleu desactivar les galetes que recullen la informació podeu rebutjar-ne el seu ús per mitjà de la selecció de la configuració apropiada del vostre navegador. No obstant això, heu de saber que, si ho feu, pot ser que no pugueu fer ús de totes les funcionalitats d'aquest lloc web. En utilitzar el lloc web, consentiu el tractament de les vostres dades en la forma i per a les finalitats més amunt indicades.

 

Protecció de dades
Responsable del tractament
El responsable dels tractaments realitzats és l'Ajuntament de Sant Feliu Sasserra, amb seu al carrer Plaça Major, 1, 08274 Sant Feliu Sasserra. Telèfon: 938819011 Fax: 938819017 Web: http://www.santfeliusasserra.cat

Finalitat
La finalitat del tractament de dades correspon a cadascuna de les activitats de tractament que realitza l'ajuntament i que seran accessibles en el registre d'activitats de tractament.

Legitimació
El tractament de les seves dades es realitza per al compliment d'obligacions legals per part de l'ajuntament, de funcions realitzades en interès públic o en l'exercici de poders públics que li són atorgats. En els casos que la finalitat del tractament requereixi el seu consentiment, aquest caldrà que sigui prestat per mitjà d'una clara acció afirmativa. Es podrà consultar la base legal per a cadascuna de les activitats de tractament que duu a terme l'ajuntament en el registre d'activitats de tractament.

Conservació de dades
Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per la que es recullen i per determinar les possibles responsabilitats que es pugessin derivar de la finalitat, a més dels períodes establerts en la normativa d'arxius i documentació.

Comunicació de dades
Amb caràcter general no es comunicaran les dades personals a tercers, excepte per obligació legal. Pot consultar els destinataris per a cadascuna de les activitats de tractament que duu a terme l'ajuntament en el registre d'activitats de tractament.
Delegat de protecció de dades
El delegat de protecció de dades (DPD) és el garant del compliment de la normativa de protecció de dades a l’ajuntament, que s’encarrega de supervisar, de manera independent, l’aplicació del compliment de la normativa de protecció de dades.

Hi podeu contactar mitjançant:

Correu electrònic: dpd.ajsantfeliusasserra@diba.cat 
Adreça de contacte:  Servei d’Assistència Municipal i Suport Estratègic – DPD ENS LOCALS -  Diputació de Barcelona. Recinte Mundet. Ed Migjorn, bloc B, 2a planta Passeig de la Vall d’Hebron, 171 08035 Barcelona
Telèfon: 93 472 65 00
On es troba regulat el delegat de protecció de dades (DPD)?
El delegat de protecció de dades es troba regulat en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell (RGPD), de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

Quines són les funcions del delegat de protecció de dades (DPD)?
L’article 39 de l’RGPD, recull les funcions del delegat de protecció de dades que són les següents:

Informar i assessorar de les seves obligacions el responsable o l’encarregat del tractament i els empleats que s’ocupen del tractament, de conformitat amb aquest Reglament i amb altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels estats membres.
Supervisar el compliment del que disposa aquest Reglament, d’altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels estats membres i de les polítiques del responsable o de l’encarregat del tractament en matèria de protecció de dades personals, inclosa l’assignació de responsabilitats, la conscienciació i la formació del personal que participa en les operacions de tractament i les auditories corresponents.
Oferir l’assessorament que se li sol·licita sobre l’avaluació d’impacte relativa a la protecció de dades i supervisar-ne l’aplicació, de conformitat amb l’article 35.
Cooperar amb l’autoritat de control.
Actuar com a punt de contacte de l’autoritat de control per a qüestions relatives al tractament, inclosa la consulta prèvia a què es refereix l’article 36, i fer consultes, si escau, sobre qualsevol altre assumpte.
Drets de les persones interessades
L’ajuntament, mitjançant diferents sistemes de recollida d'informació en paper o format electrònic (instàncies, formularis, etc.), sol·licita als usuaris dades de caràcter personal, amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud d'acord amb la normativa de protecció de dades vigent.

La persona interessada pot exercir els drets següents:

Dret de ser informat: Informar de manera concisa, transparent, intel·ligible i de fàcil accés, amb un llenguatge clar i senzill.
Dret d'accés: Saber si es tracten dades personals de la persona interessada i accedir a aquestes dades i obtenir informació.
Dret de rectificació: Rectificar les dades personals inexactes i completar les dades personals incompletes.
Dret de supressió (dret a l'oblit): Suprimir les dades personals.
Dret d'oposició: Oposar-se al tractament de les dades personals.
Dret a la limitació del tractament: Marcar les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament futur.
Indicacions per a l’exercici d’aquests drets:

Es requereix complimentar un model general de sol·licitud o instància, per mitjà de la seu electrònica o presencialment o per correu al registre general de l’Ajuntament i caldrà acreditar-ne la identitat de la persona interessada.
En els drets de rectificació, supressió o oposició, a l’efecte d’evitar canvis indesitjats que poguessin posar en perill algun dret de la mateixa persona interessada, cal indicar clarament la dada afectada.
L’ajuntament denegarà, motivadament, peticions d’exercicis de drets de cancel·lació o oposició, en algun dels supòsits següents:

Una llei obliga a dur a terme el tractament de les dades.
Les dades són necessàries per a les actuacions administratives tendents a assegurar el compliment d’obligacions tributàries.
La persona afectada és objecte d’actuacions inspectores.
Drets d'imatge
A l’hora d’exercir un d’aquests drets sobre fotografies o imatges captades per càmeres cal tenir en compte el següent:

Cal afegir la fotografia de la persona que exerceix el dret i especificar el lloc, la data i l’interval horari aproximat en franges no superiors a dues hores.
Per tal d’aclarir possibles dubtes es recomana indicar un telèfon o adreça electrònica de contacte.
En alguns casos pot ser impossible materialment satisfer el dret d’accés. Per exemple, càmeres que visualitzen imatges, però no les graven, imatges ja eliminades o plànols on la identificació física no és possible

Aquesta web utilitza 'cookies' pròpies i de tercers per oferir una millor experiència i servei. Al navegar o utilitzar els notres serveis, acceptes l'ús que fem de les 'cookies'. De totes maneres, pots canviar la configuració de 'cookies' en qualsevol moment.  [ més Informació ]